Khóa đào tạo "QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG" Tại QUY NHƠN

Vấn đề cốt lõi của quản trị mối quan hệ với khách hàng là việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Mục đích của doanh nghiệp Dịch vụ lúc này không phải là tối đa hóa lợi nhuận thông qua mỗi giao dịch đơn lẻ, mà là vấn đề xây dựng một mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng thông qua việc bằng năng lực của mình, doanh nghiệp tạo thêm giá trị cho khách hàng.
Do vậy trong 02 ngày 07 & 08/04/2018 Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT tổ chức khóa đào tạo "QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG" Tại QUY NHƠN góp phần giúp doanh nghiệp Dich vụ hiểu rõ quá trình mà khách hàng tạo ra giá trị để giúp khách hàng nâng cao giá trị mà họ nhận được.