Khóa Học "KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH, TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT CÔNG VIỆC" tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.

Chúc mừng lớp HOẠCH ĐỊNH, TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC tại Công Ty TNHH Giống gia cầm MINH DƯ đã diễn ra tốt đẹp.
Cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công Ty Minh Dư - Doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về tổng sản lượng sản xuất gia cầm đã tin tưởng Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT.