Sắp Khai giảng khóa GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO Khóa 6 tại Quy Nhơn và CEO khóa 4 tại Quảng Ngã

Trước vận hội thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập và phát triển, trước sức ép về hiệu quả, hiệu suất, chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, … và đặc biệt CEO thời 4.0  thì không thể không đề cập đến vị trí vô cùng quan trọng “Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer – CEO”.

CEO là trung tâm của tổ chức của hoạt động và là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

      Hòa vào sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo :

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – Chief Executive Officer (CEO)

 • Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một CEO chuyên nghiệp đối với Doanh nghiệp.
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có, đồng thời hướng tới sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý và điều hành Doanh nghiệp.
 • Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy tình hoạt động kinh doanh.
 • Giúp các CEO hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường tầm nhìn tạo thêm động lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhâp.
 • Nắm được những kiến thức nền tảng trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh quản lý và điều hành khác nhau mà một CEO cần phải có.

TT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG(Buổi)

01

Năng lực quản trị dành cho Lãnh đạo

+ Xây dựng nền tảng của người Lãnh đạo

            - Thay đổi cách tiếp cận:  Từ bên trong 

            - Mô thức Lãnh đạo: Lấy nguyên tắc làm trọng tâm;  03 cấp độ trưởng thành

            - Nhà Lãnh đạo cấp độ 5;   Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý

+ Xây dựng thương hiệu cá nhân

            -Nhà Lãnh đạo đáng tin cậy 

            - Đặc điểm của nhà Lãnh đạo theo nguyên tắc;  Tìm ra tiếng nói của bản thân

+ Tạo động lực làm việc cho nhân viên

            -Những thái độ thường thấy tại nơi làm việc;  Thay đổi mô thức về con người 

            - Khuyến khích mọi người tìm ra tiếng nói của mình

            - Có tư duy cùng thắng;  Lắng nghe và thấu hiểu;  Đồng tâm hợp lực

            - Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời dựa trên 12 nhân tố quản lý

     + Lập kế hoạch phát triên năng lực bản thân

            -Luôn là người chủ động;  Luôn bắt đầu từ mục tiêu đã xác định 

            - Luôn ưu tiên cho điều quan trọng nhất;  Bốn khía cạnh của việc tự rèn luyện bản thân

            - Lập kế hoạch trên một trang giấy (thực hành)

            - Xây dựng mô hình kinh doanh cá nhân (thực hành)

           - Xây dựng phương trình thành công (thực hành)

04

02

Hệ thống quản trị Công ty

+ Tổng quan về hệ thống quản trị công ty

            - Các khái niệm: Quản trị, Hệ thống, Hệ thống quản trị

            - Cơ chế hoạt động kiểm soát: Cơ chế theo chiều dọc và cơ chế theo chiều ngang

            - Mô hình xây dựng hệ thống quản tri công ty

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức – Phân công phân nhiệm

            - Sử dụng sơ đồ chức năng; Hình thành cơ cấu tổ chức

            - Xây dựng quy chế hoạt động của các Phòng/Ban

            - Xây dựng hệ thống chức danh vị trí; Viết bản mô tả công việc cho các vị trí

+ Xây dựng hệ thống các quá trình

            - Quá trình và quy trình;  Phân tích và thiết kế quy trình

            - Theo dõi và đo lường tính hiệu quả các quá trình

03

03

Quản trị Chiến lược

+ Khái niệm và các thuật ngữ thường dùng

+ Hệ thống  chiến lược trong doanh nghiệp:

            - Chiến lược Công ty:

·         Các chiến lược mang tính tăng trưởng;  Các chiến lược mang tính ổn định

·         Các chiến lược mang tính suy thoái

            -  Chiến lược kinh doanh/Chiến lược cạnh tranh

·          Chiến lược cạnh tranh theo hướng khác biệt hóa

·         Chiến lược cạnh tranh theo hướng chi phí thấp

·         Chiến lược cạnh tranh theo Delta Model

·         Chiến lược cạnh tranh Đại dương xanh

            -  Chiến lược cấp chức năng

+ Quy trình quản trị chiến lược

            - Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược

            - Các ma trận SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM     

 04

04

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

   + Mục tiêu, chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực

         - Mục tiêu của quản trị nhân lực; Các hoạt động quản trị nhân lực

        - Bối cảnh mới của quản trị nhân lực;  Xu hướng của quản trị nhân lực

        -Vai trò của quản trị nhân lực trong bối cảnh mới

   Thảo luận: Hiện trạng Quản trị và Phát triển nhân lực tại Việt Nam

        -Chiến lược nhân lực và Chiến lược kinh doanh;  Nội dung nguồn nhân lực

         - Mục tiêu và yêu cầu hoạch định nhân lực;  Quy trình hoạch định nhân lực

    Thực hành: Phân tích SWOT cho Quản trị và Phát triển nhân lực

+ Tổ chức và bố trí nhân lực

         - Các căn cứ thiết kế cơ cấu tổ chức; Các loại cơ cấu và yêu cầu khi thiết kế tổ chức;

          - Khi nào cần thay đổi cơ cấu tổ chức

     Thảo luận: Phân tích, xác định những bất cập hiện nay trong cơ cấu tổ chức của DN.

          -Định biên nhân lực:

           - Định mức lao động; Đặc điểm của định biên lao động;  Căn cứ tính định biên nhân lực

          - Tính toán định biên lao động cho các loại hình lao động

      Thực hành: Xác định định biên cho một vị trí cụ thể

          -Quản trị nhân lực trong bối cảnh tái cấu trúc:

      Thảo luận tình huống: Làm thế nào để cắt giảm 20% nhân lực trong vòng 6 tháng. 

+ Thu dụng nhân lực

          -Mục tiêu và yêu cầu đối với tuyển dụng; Quy trình tuyển dụng

          - Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút nhân tài

      Thực hành: Đánh giá thương hiện nhà tuyển dụng

          -Đánh giá và lựa chọn ứng viên - những hạn chế thường gặp

          - Kỹ thuật phỏng vấn tuyển chọn Nhân sự Hạng A

      Chủ đề đặc biệt: On-boarding - Hòa nhập cán bộ quản lý mới

+ Quản trị nhân lực hiệu quả và bền vững

         -Đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực

Thực hành & Thảo luận: Lựa chọn/bổ sung các chỉ số đánh giá hiệu quả nhân lực

          -Xây dựng môi trường làm việc có “nam châm”

           - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết người lao động

      Thảo luận: Chính sách và Môi trường cho tài năng phát triển  

04

05

Quản trị Marketing – Xây dựng và phát triển thương hiệu

Marketing

+ Vai trò của Marketing  trong nền kinh tế cạnh tranh

+ Mô hình Marketing  cho doanh nghiệp

Thương hiệu

+ Thương hiệu và nhãn hiệu trong thế kỷ 21;  Các bước xây dựng thương hiệu mạnh

Truyền thông marketing tích hợp

     + Khái niệm truyền thông;  Công cụ truyền thông;  Ngân sách truyền thông

04

06

Quản trị Tài chính và Hệ thống công cụ quản trị tài chính

+ Tổng quan về quản trị tài chính

            - Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

            - Quản trị tài chính doanh nghiệp;  Mục tiêu quản trị tài chính

            - Môi trường của quản trị tài chính: Môi trường pháp luật, môi trường tài chính

+ Giá trị theo thời gian của tiền tệ

            - Lãi suất, lãi đơn, lãi kép;   Chuổi tiền tệ

            - Giá trị tương lai của tiền;  Mô hình dòng tiền chiếc khấu; Thực hành tình huống

+ Báo cáo tài chính

            - Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính;  Hệ thống báo cáo tài chính hiện hành ở VN

            - Hệ thống báo cáo tài chính hiện hành ở Việt Nam

            - Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính để hiểu rõ “sức khỏe” của doanh nghiệp

+ Quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

            - Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động

            - Các chiến lược quản lý nguồn vốn; Đòn bảy tài chính; Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

       Thực hành bài tập tình huống

+ Hoạch định tài chính

            - Vai trò mục tiêu và các loại kế hoạch tài chính;  Các phương pháp lập kế hoạch tài chính

            - Lập dự toán báo cáo tài chính theo phương pháp

            -Xác định nhu cầu tài trợ từ bên ngoài và các yếu tố ảnh hưởng

    + Ngân sách đầu tư

           - Nguyên tắc, nội dung và phương pháp ước lượng dòng ngân quỹ dự án

           - Phương pháp đánh giá dự án đầu tư;  Rủi ro của dự án

04

07

Đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh.

+ Khái quát đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh

            - Tầm quan trọng của đàm phán; bản chất của quá trình đàm phán

            -Các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

            -Những sai lầm thường mắc phải của nhà đàm phán

+ Tiến trình đàm phán thương lượng

            - Giai đoạn chuẩn bị;  Giai đoạn tiếp xúc

            - Giai đoạn đàm phán;  Giai đoạn kết thúc

            - Giai đoạn rhuwcj thi hợp đồng và rút kinh nghiệm

+ Các kiểu chiến lược trong đàm phán thương lượng

        - Các kiểu đàm phán

                    * Đàm phán kiểu mềm;  Đàm phán kiểu cứng

                    * Đàm phán kiểu nguyên tắc

             - Kỹ thuật đột phá thế gang;  Kỹ năng thuyết phục

        Thực hành

+ Các kỹ năng  bổ trợ

            - Kỹ năng lắng nghe;  Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi

            - Kỹ năng quản lý cảm xúc;  Kỹ năng thuyết phục

            - Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ;  Kỹ thuật xử lý bế tắc

        Thực hành

            - Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

03

 

Tổng cộng:

26

(104 Tiết)

BAN GIẢNG HUẤN

 1. MBA. Trương Minh Hạnh – Trưởng phòng đào tạo và phát triển Mead Johnson of Bristol-Myers Squibb Company, Chuyên viên huấn luyện cao cấp AIA Việt Nam
 2. TS. Lê Tấn Phước – Giảng viên sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Chủ tích HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Ngôi Sao Xanh
 3. 3. Đoàn Đình Hoàng - Giám đốc điều hành Công ty Passio Coffee, Koolbeer, giảng viên Trường Kinh tế Fulbright
 4. TS. Lê Đỗ Duy Ân - Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam, nguyên Quản lý truyền thông Empowmedia,

 

 1. Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let’sViet, Giám đốc thương mại Tập đoàn Quốc tế truyền thông (IMC-Today), Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz

 

 1. MBA. Đào Hoài Bắc - Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

 

 1. Chuyên gia Trần Tô Tử - Phó TGĐ Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Phó TGĐ/Trưởng Ban kiểm soát công ty CP thép POMINA.

 

 1. MBA. Nguyễn Duy Kha – Giám đốc kinh doanh IC Pharma, Giám đốc chi nhánh American Standard, Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

 

 1. MBA. Phan Khắc Thành – Giám đốc nhân sự Tập đoàn Scavi – Pháp, CEO Công ty NGR Vina

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
CEO5 khai giảng ngày 15/9 tại Quy Nhơn. Lớp CEO4 Khai giảng ngày 29/9/2018 tại Quảng Ngãi Thứ 7 và chủ nhật 00 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break, chứng chỉ tốt nghiệp. Đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm học phí
Thời lượng: Khóa học gồm 26 buổi
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG